wiersz stychiczny

Wiersz ciągły, bez podziału na strofy, występuje częściej w epice i dramacie niż w liryce.

Skomentujesz?