środki stylistyczne

Środki stylistyczne (figury stylistyczne) to sposób celowego wyrażania się poprzez zastosowanie przemyślanych i zaplanowanych środków wyrazu – ekspresji językowej, aby wzmocnić wypowiedzenie konkretnych emocji i wywołać u odbiorcy odpowiednie emocje.

Najpopularniejsze środki stylistyczne mają na celu urozmaicanie stylu wypowiedzi. Należą do nich alfabetycznie min.: alegoria, aliteracja, aluzja, antyteza, apostrofa, archaizm, epitet, eufemizm, hiperbola, metafora, metonimia, onomatopeja, personifikacja, peryfraza, pleonazm, porównanie, przerzutnia, powtórzenie (anafora, epifora),  pytanie retoryczne, rym, symbol i inne (strona główna).


Środki stylistyczne prowokują do refleksji

Skomentujesz?