epoka literacka

Okres w historii literatury powszechnej lub narodowej, w którym zwykle dominuje prąd, kierunek (nazwy zamienne) literacki powstały w wyniku ewolucji zmian ideowych związanych także z polityką, gospodarką, rozwojem cywilizacyjnym wyciskającym piętno na kulturze.

Cechy epok

Cecha epoki to element powtarzania się podobnych zjawisk. Należą do nich między innymi:

 1. Ramy czasowe – okres trwania.
 2. Główne hasło lub hasła – często związane z nazwą ustalaną w czasie trwania lub utworzona w określonej przestrzeni dziejów.
 3. Prądy filozoficzne (umysłowe) – popularne poglądy tworzone w procesie poznawania i określania tożsamości kolejnych pokoleń twórców, związane często wydarzeniami społecznymi i historycznymi.
 4. Kierunki literackie, popularne rodzaje i gatunki literackie – tematy przewodnie dzieł literackich będące odpowiedzią na w/w prądy filozoficzne. Znajdują sobie odpowiednie środki wyrazu w wybranych rodzajach (epika, liryka, dramat) oraz gatunkach literackich.
 5. Przedstawiciele i ich dzieła – to szeroka i ścisła lista twórców podstaw filozoficznych wywierających wpływ na formułowane postulaty społeczne i polityczne, a także grupa twórców uznanych za arcydzieła literackie dzieł sztuki (literatury, dzieł plastycznych i filmowych).
 6. Teoria literatury  – cechy dzieł nazwane i usystematyzowane przez autorów badań teoretycznoliterackich a następnie znajdujących się słownikach pojęć encyklopedycznych.
 7. Wydarzenia historyczne i społeczne mające wpływ na kreowanie postaw i prądów filozoficznych, a także w konsekwencji na życie kulturalne człowieka i społeczeństw, narodów.

Epoki literackie

W szkole uczymy się historii literatury w epokach opisanych syntetycznym w części opracowań: epoki literackie oraz w ujęciu mini na stronie epoki literackie w tabeli:

 1. Antyk
 2. Średniowiecze
 3. Renesans (Odrodzenie)
 4. Barok
 5. Oświecenie
 6. Romantyzm
 7. Pozytywizm
 8. Młoda Polska (Modernizm)
 9. Międzywojnie (XX-lecie międzywojenne)
 10. Literatura po 1939 r. (Współczesność)

 

 

Skomentujesz?