najważniejsze hasła w pigułce

modernizm

😉

Parnasizm to najpierw nazwa francuskiej grupy poetyckiej a później prądu literackiego zapoczątkowanego we Francji w okresie fin de siecle (modernizmu) pomiędzy romantyzmem a symbolizmem. Charakteryzuje się dążeniami do doskonałości formy poetyckiej, obiektywizmem oraz nawiązaniem do wzorców klasycznych. Parnasiści propagowali sztukę wolną od ograniczeń formalnych, politycznych i społecznych, a skupiali się na wnętrzu i przeżyciach własnych. Do parnasistów należeli Ch. Baudelaire, P. Verlaine, S. Mallarme, J. M. Heredia a ich ideowym ojcem był Ch. Leconte de Lisie.

😉

Nitzscheanizm to termin pochodzący od niemieckiego filozofa Fryderyka Nitzschego (1844-1900), który negował pesymizm życiowy i głosił kult życia w przeciwieństwie do modernistycznego dekadentyzmu. Dzielił ludzi na słabych i rasę panów (nadludzi) zdolnych do kreowania świata i działania poza obrębem wytyczonych praw. Ponadto wychwalał rolę zdrowia i tężyzny fizycznej.

Kierunek w sztuce i literaturze w początkach XX wieku, który cechował się ukazywaniem świata poprzez ignorowanie realiów, zapisywanie świata wewnętrznego poza wpływem rozumu.

😉

Secesja ( łac. seccesio ‘odejście’) to styl w sztuce końca XIX wieku charakteryzujący się łączeniem wielkich nie zapełnionych przestrzeni z bogatą ornamentyką. Występował w rzeźbie, malarstwie i architekturze, ale też w sztuce codziennego użytku (dekoracja wnętrz, ubiór).  We Francji styl ten nazywał się Art Nouveau, w Niemczech – Jugendstil, w Anglii – Modern Style, a we Włoszech – Stile floreale.

 

Termin ten pochodzi od niemieckiej lub francuskiej wersji słowa „nowoczesność”. Oznaczał  nowatorstwo w sztuce, nazwa wszystkich kierunków, które miały wpływ na literaturę w Młodej Polsce. Prąd umysłowy oznaczający nowe kierunki w sztuce i literaturze niejako w opozycji do pozytywizmu. Wiązały się z postawą buntu artystycznego wobec mieszczańskich wartości. Do łask wrócił idealizm i mistycyzm, a pozytywistyczny optymizm zastąpił pesymizm. Termin używany jako równoznaczny do Młodej Polski.

Zobacz artykuł o epoce modernizmu na kochamjp.pl.

Epoka literacka trwająca w latach 1890-1918. Następująca po pozytywizmie była w opozycji do realizmu. Wytworzyła wiele kierunków w sztuce i literaturze, min. symbolizm, ekspresjonizm czy impresjonizm. Inne nazwy epoki brały się z nazw kierunków, a ogólnie okres ten nazywano modernizmem.

Zobacz artykuł o Młodej Polsce na kochamjp.pl.