liryka

Jeden z trzech rodzajów literackich obok epiki i dramatu, w którym przedmiotem przedstawiania jest wyznanie podmiotu lirycznego.

…i jeszcze

Podział liryki

Główną osią świata liryki jest wyznanie podmiotu lirycznego. Przyjmuje on różne postawy i często ukrywa się, przybierając maski lub formy, np. opisu, opowiadania, przedstawienia, a także dialogu. Z tego powodu lirykę można podzielić na wiele podgatunków:
1. Liryka bezpośrednia – podmiot liryczny występuje tu w 1. osobie liczby pojedynczej, przedstawiając swoje doznania bezpośrednio odbiorcy. Może wyrażać osobiste doznania, odgrywać rolę lub przybierać maski (np. roślin, przedmiotów).
2. Liryka pośrednia – podmiot liryczny ukrywa się w różnych elementach wypowiedzi – wyznania lub opowieści. Z tego względu można wyróżnić dwie odmiany liryki pośredniej, a są to:
a) liryka opisowa – podmiot liryczny jest niewidoczny, stoi jakby w tle opisywanych wydarzeń, emocji, przedmiotów,
b) liryka sytuacyjna (narracyjna) – podmiot liryczny niczym narrator epicki opowiada o wydarzeniach.
3. Liryka apelu (inwokacyjna) – podmiot kieruje swoje wyznania do adresata lirycznego.
4. Liryka podmiotu zbiorowego – podmiot występuje w liczbie mnogiej jako „my” i wypowiada się w imieniu grupy osób.

Klasyfikacja tematyczna

– liryka miłosna,
– liryka refleksyjno-filozoficzna,
– liryka religijna,
– liryka patriotyczno-obywatelska,
– liryka agitacyjno-polityczna,
– liryka funeralna.

Wybrane gatunki liryki (wierszy) to:

anakreontyk, ballada, dytyramb, elegia, epigramat, epitafium, epitalamium, fraszka, hymn, limeryk, oda, epinikion, pieśń, psalm, sielanka, ekloga, sonet, tren

Jeden komentarz

Skomentujesz?