home

Słownik terminów literackich online przedstawia pojęcia z minimalnymi ich definicjami, to, co koniecznie należy wiedzieć, z czym dany termin kojarzyć. Słownik ten jest częścią portalu kochamjp.pl dostosowanego do aktywnej pracy z ćwiczeniami oraz opracowaniami lektur szkolnych lektury.kochamjp.pl. Strona jest rozwijana i dodawane są nowe hasła nie tylko z teorii literatury, także niektóre z nauki o języku, np. funkcje języka (materiał szkoły średniej). Spis wielu haseł słownika znajdziesz na stronie epoki literackie w tabeli.

Alfabetyczny spis pojęć

A

abstrakcjonizm, absurd, adaptacja, aforyzm, akcja, akronim, akt, alegoria, aliteracja, aluzja, amorfizm, amplifikacja, anafora, anagram, anakolut, anakreontyk, anastrofa, anegdota, animizacja, antonim, antropocentryzm, antygradacja, antyk – starożytność, antypowieść, antyteza, antyutopia, apel, apokryf, apostrofa, apoteoza, archaizm, arche, archetyp, arcydzieło literackie, arkadia, artykuł, artyzm, augustynizm, autoironia, awangarda, Awangarda Krakowska

B

bajka, ballada, barbaryzm, barok, baśń, beletrystyka, bergsonizm, bibliografia, bibuła, biografia, bohater literacki, bohater zbiorowy, bohema, bukolika, bulla, burleska, byronizm

C

carmen, carpe diem, cenzura, chansons de geste, charakterystyka, chłopomania, collage, commedia dell’arte, cyganeria, cynicy, cytat, człowiek zlagrowany

D

dadaizm, dajmonion, daktyl, debiut, decorum, dedykacja, dekadentyzm, dekalog, demitologizacja, Deus ex machina, dialog, didaskalia, dogmat, doktryna, dominanta kompozycyjna, dramat, dramat klasycystyczny, dramat mieszczański, dramat naturalistyczny, dramat romantyczny, dramat symboliczny, dramat szekspirowski, druga awangarda, drugi obieg, dwudziestolecie międzywojenne, dygresja, dykcja, dykteryjka, dysertacja, dytyramb, dziennik

E

efemeryda, egzystencjalizm, ekranizacja, ekspresja, ekspresjonizm, elegia, elipsa, emfaza, empiryzm, encyklika, epifora, epigramat, epika, epikureizm, epitalamium, epitet, epizod, epoka literacka, epopeja, epos, erotyk, esej, etyka, etymologia, eufemizm, ewolucjonizm, exlibris, ezopowy język

F

fabuła, fantasy, farsa, fatum, felieton, figlik, Filozofia, fin de siecle, folklor, Fortuna, franciszkanizm, fraszka, Funkcje języka, futuryzm

G

gawęda, georgika, glosa, gnostycyzm, gotycyzm, gotyk, gra słów, grafoman, groteska, grupa poetycka, guślarz

H

hagiografia, haiku, heraldyka, herbarz, hiperbola, historiografia, historyzm, homonim, humanizm, hybris, hymn

I

idealizm, idiom, idylla, iloczas, impresjonizm, improwizacja, indeks, indywidualizm, inscenizacja, inskrypcja, instrukcja, intonacja, intuicjonizm, inwektywa, inwersja, inwokacja, ironia, irracjonalizm

J

jamb, jasełka, jednoaktówka, język potoczny, juwenalia

K

kabaret, kalambur, kalokagatia, kartka pocztowa, karykatura, katastrofizm, katharsis, kawał, kazanie, klasycy, klasycyzm, kolokwializm, komedia, komedia obyczajowa, komedia obyczajowa, komedia polityczna, komiks, komizm, kompozycja dzieła, konceptyzm, konstruktywizm, kontrast, kontrreformacja, Koran, kosmopolita, kreacjonizm, kronika, kubizm, kuplet, kurdesz, Kwadryga

L

legenda, libretto, limeryk, lingwinizm, liryka, list, litania, ludowość

M

makaronizm, marinizm, mecenat, melika, melodramat, mesjanizm, metafora, metonimia, międzywojnie, mimesis, mirakle, misterium, mistycyzm, mit, mitologia, mitologizacja, mitoman, mitomania, Młoda Polska, modernizm, monografia, monolog wewnętrzny, monoteizm, moralitet, morał, motto

N

narrator, nastrój, naturalizm, neoklasycyzm, neoromantyzm, nitzscheanizm, nokturn, notatka, Nowa Fala, nowela, nowomowa

O

odrodzenie, ogłoszenie, oksymoron, oktawa, oniryzm, onkos, onomatopeja, opera, operetka, opis, opowiadanie, orientalizm, oświecenie

P

palinodia, pamflet, pamiętnik, panegiryk, pantomima, parabola, paradoks, parafraza, parenteza, parnasizm, parodia, pasja, pastisz, paszkwil, pean, periodyk, personifikacja, peryfraza, pieśń, plagiat, podmiot liryczny, poemat, poemat dygresyjny, poemat heroikomiczny, poetyka, pokolenie brulionu, pokolenie Kolumbów, porównanie, porównanie homeryckie, powiastka filozoficzna, powieść, powieść epistolarna, powieść historyczna, powieść poetycka, powieść produkcyjna, powieść psychologiczna, powieść realistyczna, powieść utopijna, powtórzenie, pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, prąd literacki, program literacki, prometeizm, proza, przepis, przerzutnia, przypowieść, psalm, psałterz, pseudonim, publicystyka, pytanie retoryczne

R

racjonalizm, rapsod, realizm, recenzja, reformacja, refren, renesans, reportaż, requiem, roczniki, rokoko, romans rycerski, romantyzm, rym, rym męski, rym żeński

S

sacrum, saga, sarkazm, sarmatyzm, satyra, scena, scenariusz, sceptycyzm, scholastyka, scjentyzm, secesja, sensualizm, sentymentalizm, sielanka, skaldowie, Skamander, slang, slogan, socrealizm, sonet, spondej, sprawozdanie, stoicyzm, stopa wiersza, streszczenie, strumień świadomości, styl, stylizacja, subiektywizm, surrealizm, symbol, symbolizm, synekdocha, synestezja, synkretyzm, synonim, średniowiecze, średniówka, świat przedstawiony

T

Talmud, teatr, telegram, teocentryzm, teologia, tomizm, topos, tragedia, tragikomedia, tragizm, trawestacja, tren, trubadur, turpizm, tyrteizm

U

utopia, utylitaryzm

W

walenrodyzm, wallenrodyzm, werteryzm, wiersz, wiersz biały, wiersz stychiczny, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny, wiersz średniowieczny, wiersz toniczny, wiersz wolny, winkelriedyzm, wizjoner, współczesność, wulgaryzm, wykrzyknik

Z

zaproszenie, zawiadomienie

Ż

Żagary,

Dodaj komentarz